Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Disclaimer

DISCLAIMER

Algemeen Gebruik van deze site van Woontank - en de eventueel daarmee verbonden sites - is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van genoemde vennootschap.

Gebruik website

Deze website is opgezet als informatieve site. In geval dat u via deze website of een onderliggende site van Woontank de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Woontank aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene en bijzondere voorwaarden van het desbetreffende product e/o de dienst. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het internet. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Woontank uitdrukkelijk afgewezen.

Functioneren website

Woontank stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Woontank een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Woontank vraagt uw begrip hiervoor en wijst erop dat zij geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website

Woontank stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist / actueel en volledig is. Ook streeft Woontank naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Woontank behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Onvolkomenheden, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Woontank de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u onvolkomenheden in de verstrekte informatie aantreft, verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze medewerkers om de betreffende informatie te verifiëren. Woontank kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Gebruikmaking van de site is voor eigen rekening en risico van de gebruiker. 

Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Woontank geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Woontank geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Woontank garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens Woontank dan wel de gevolgen daarvan.

Al het beeldmateriaal zijn impressies en niet noodzakelijk de exacte weergave van een geselecteerde woning. Aan het beeldmateriaal en getoonde plattegronden op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Woontank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Woontank en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectueel eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectueel eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Woontank in het algemeen. Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectueel eigendom van Woontank. In geval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom Woontank en/of haar leveranciers, behoudt Woontank zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade te verhalen op de persoon of rechtspersoon die de copyright schendt of opdracht gegeven heeft het copyright te schenden.

Verwijzingen hyperlinks

Het is de gebruiker slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woontank, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Woontank de hyperlink ‘www. woontank.nl/.’ aan te brengen. Bij overtreding van deze bepaling behoudt Woontank zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Klachtenservice

Woontank stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Stuur een mail naar info@woontank.nl want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren.