Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Privacy- cookie- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Woontank respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Woontank zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag.

 Woontank gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, nieuwbouw (woon)projecten, beschikbare woningen, verhuur/inschrijf procedures en eventuele acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich zelf te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief in uw account, danwel ons een email sturen (naar info@woontank.nl) met het verzoek uw account volledig te verwijderen.
 • Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u via uw profiel (IDD) inzage in de gegevens die in ons systeem opgeslagen zijn. 
 • Als u bij Woontank een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw woontank account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Woontank verkoopt uw gegevens niet; Woontank zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag en verbeteren van onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, en hiervoor zijn bewerkersovereenkomsten opgesteld. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring:

 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te verkrijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Woontank is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen beschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Hierin leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Voor het contact dat wij verzorgen namens onze klanten, via o.a. een online helpdesk, is onze klant (bijvoorbeeld de eigenaar van het betreffende vastgoedproject) verantwoordelijk. Bij het bieden van een online helpdesk treedt Woontank als bewerker op voor de betreffende partij.

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is.

Alle gegevens worden op beveiligde servers in Europa bewaard. De databases zijn direct gekoppeld aan het project waarvoor u inschrijft. De databases zijn alleen toegankelijk via een beveiligde inlog door bevoegde medewerkers van Woontank, alle activiteiten worden gelogd.

Woontank gebruikt het systeem van Eye-Move voor een beveiligde opslag van gegevens.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Woontank, dan kunt u een e-mail sturen naar info@woontank.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen danwel verwijderen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie of verwijdering van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Documenten worden niet langer dan nodig bewaard. Wij bewaren de verkregen gegevens in ieder geval zolang als nodig is om uw vraag of verzoek te beantwoorden, en daarna nog 6 maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Daarna bewaren uw
gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

 

PRIVACYVERKLARING WOONTANK

Wie is Woontank?

Woontank is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Woontank B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Musicallaan 75B, en alle hieraan gelieerde besloten vennootschappen.

Woontank is een online verhuurorganisatie en biedt namens haar opdrachtgever(s) online (nieuwbouw) woningen aan met het doel deze te verhuren aan passende huurders. Woontank is geen eigenaar van de woningen/projecten, en werkt derhalve in opdracht van de eigenaar van het gebouw.

Wie is de klant?

De klant is diegene met wie Woontank een (online) opdracht tot dienstverlening is aangegaan (middels online acceptatie van onze algemene voorwaarden door de klant) ten behoeve van het zoeken van een passende huurwoning, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant of diens familie/partner worden verwerkt.

Ik ben geen klant maar jullie hebben wel persoonlijke gegevens van mij

Wij verwerken ook persoonlijke gegevens van leads, prospects, nieuwsbrieflezers, en andere relaties, echter zijn deze vanaf 28 mei 2018 beperkt tot uitsluitend de naam en email adres, waardoor wij deze groep kunnen voorzien van nieuwsberichten omtrent de verhuur van projecten. In zijn algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor deze personen.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens in de zin van de AVG?

Woontank verwerkt o.a. persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant ten behoeve van het zoeken van een passende woning. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. In de meeste andere gevallen is Woontank verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld de softwareleverancier, is de derde sub-verwerker.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In de meeste gevallen zijn dit privacygevoelige persoonsgegevens die we verzamelen via contact- en inschrijfformulieren voor woningen. Dit zijn gegevens zoals o.a.:

 • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht
 • Adres en woonplaats
 • Emailadres en telefoonnumer
 • Geboortedata van de klant en diens gezin
 • Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de klant
 • Voorkeurswoningen/projecten
 • Burgerlijke staat
 • Beroep

Het BSN-nummer wordt niet door ons verwerkt. De klant is verantwoordelijk om het BSN-nummer op alle documenten af te schermen. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs (behoudens het BSN-nummer) is daarnaast benodigd om een identiteitscontrole uit te voeren voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Woontank om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren indien de klant uiteindelijk huurder wordt. Het opstellen van huurovereenkomsten voor woonruimte vormt de kern van de dienstverlening van Woontank. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.

Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij op hierboven hebben toegelicht. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht (het zoeken van een passende huurwoning). De verwerking vindt plaats volgens schriftelijke instructies van de klant, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij de klant daarvan onmiddellijk in kennis. Ingeval wij verantwoordelijke zijn, zoals bij het opmaken van de aangifte, zullen wij de gegevens verwerken zoals wij dat juist achten als deskundige en in het licht van de overeengekomen opdracht. Als wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor de medewerkers geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven wij deze verplichtingen na.

De klant is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient de klant vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij voldoen aan de op ons van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EU), tenzij wij hierover met de klant andere afspraken hebben gemaakt die schriftelijk zijn vastgelegd.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met het verlenen van een zoek opdracht of inschrijving voor een huurwoning aan of bij  Woontank wordt instemming verleend voor het inschakelen van eventuele sub-verwerkers.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage of wijziging of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de sub-verwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen.

Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Woontank zal periodiek intern audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren.

Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Wij zullen hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie cq. audit zijn voor rekening van de klant. De klant stelt aan ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

Datalekken

Woontank heeft een e-mail adres waarop klanten, medewerkers,  sub-verwerkers en derden incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Woontank pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Woontank te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Voornoemd e-mail adres is: info@woontank.nl

Geheimhoudingsplicht

Wij houden verkregen persoonsgegevens geheim en verplichten onze medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregels.

Aansprakelijkheid

De klant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart ons ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant.

De in een opdracht van dienstverlening zoals hierboven beschreven overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden. Door akkoord verklaring op onze algemene voorwaarden verklaart u in het bezit te zijn van, dan wel bekend te zijn met onze privacyverklaring / voorwaarden en condities.

Aanvullingen en wijzigingen privacyverklaring Woontank

Indien deze bepalingen significante wijzigingen of aanvullingen ondergaan vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving zullen wij dit op onze website aanpassen. Als wij niet meer kunnen voldoen aan een bepaald niveau van bescherming, kan dit voor ons reden zijn om een opdracht tot dienstverlening te beëindigen.

Wij behouden ons het recht voor om de privacy- & cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Slotbepalingen

Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

Op deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze bepalingen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze opdrachten tot dienstverlening (zijnde het vinden van een passende woning) en zijn daarmee bindend voor partijen. Deze privacyverklaring gaat boven de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.

Als één of meerdere hier genoemde bepalingen niet geldig blijken te zijn voor een klant, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere genoemde bepalingen. Wij treden dan met de klant in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Contact

Voor vragen over rechten en de manier waarop Woontank met persoonsgegevens omgaat, kan per e-mail via info@woontank.nl een informatieverzoek worden ingediend.

Woontank zal zo snel mogelijk reageren op vragen, maar tenminste binnen vier weken.

 1. AVG is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.
 2. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

 

Naast de Privacyverklaring van Woontank zijn tevens de onderstaande gebruiksvoorwaarden van kracht, waarmee de klant bij zijn/haar online registratie door acceptatie van de algemene voorwaarden instemt:

GEBRUIKSVOORWAARDEN WOONTANK

Voor het beheer van inschrijvingen voor woningprojecten maken diverse eigenaren (de “Aanbieder”) gebruik van de webapplicatie en diensten van Woontank (de “Applicatie”). De Applicatie wordt aangeboden door WOONTANK BV, gevestigd aan de Musicallaan 75B te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 60561556  (“Woontank”).

Indien u zich inschrijft voor een woningproject van de Aanbieder en daarbij gebruik maakt van de Applicatie, zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bij het indienen van uw inschrijving gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1.          Inschrijving en accounts

 • Via de Applicatie kunt u zich als geïnteresseerde inschrijven voor het woningproject van de Aanbieder. Om uw inschrijving(en) bij de Aanbieder te beheren, heeft u een account nodig. Een dergelijk account wordt door Woontank aan u verstrekt, of u krijgt de mogelijkheid om zelf een account aan te maken.
 • U dient uw inloggegevens voor uw account strikt geheim te houden en niet te delen met anderen. Woontank mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw logingegevens, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij u vooraf bij Woontank heeft gemeld dat een ander uw logingegevens kent.
 • Indien uw wachtwoord is uitgelekt of indien u vermoedt dat een ander uw wachtwoord kent, dient u dit direct te melden bij Woontank, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om misbruik te voorkomen. Daarnaast dient u in dat geval direct het wachtwoord voor uw account te wijzigen.
 • Woontank kan de inlogprocedure en uw inloggegevens veranderen indien zij dit nodig acht in het belang van het functioneren van de Applicatie. Woontank zal zich inspannen om u hierover van tevoren op de hoogte te brengen. Daar dit wordt gedaan om (verder) misbruik te voorkomen, is dit echter niet altijd mogelijk.
 • Berichtgeving met betrekking tot (uw gebruik van) de Applicatie zal zoveel mogelijk worden verstuurd naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres. Indien uw e-mailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan te passen in uw accountinstellingen.
 • Voor het woningproject van de Aanbieder kunnen specifieke voorwaarden of toewijzingscriteria gelden. U wordt aangeraden om deze voorwaarden en criteria door te nemen voordat u zich inschrijft.
 • Uw inschrijving vormt geen enkele garantie op toewijzing van de aangeboden woonruimte, ook niet indien u aan alle toepasselijke voorwaarden en toewijzingscriteria voldoet.

Artikel 2.          Informatieverstrekking

 • U bent verplicht om bij iedere inschrijving volledige, juiste en actuele adres-, persoons- en rekeninggegevens op te geven. Ook kan bij de inschrijving worden gevraagd naar uw inkomen, vermogen en financiële lasten. Hiervoor geldt deze verplichting onverkort.
 • Bij de inschrijving kan worden gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs of financiële bescheiden te uploaden. Als daarin uw burgerservicenummer (BSN) of een ander identificatienummer wordt genoemd, dient u dit af te schermen voordat u het document uploadt. U bent zelf verantwoordelijk voor het afschermen hiervan.
 • Indien uw financiële situatie of andere gegevens veranderen, dient u zo spoedig mogelijk uw inschrijving hierop aan te passen dan wel de veranderingen door te geven bij de Aanbieder. Woontank is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zijn ontstaan door opgave van onjuiste gegevens of het niet doorgeven van veranderingen.
 • Woontank en de Aanbieder hebben het recht om contact op te nemen met uw werkgever, opdrachtgever(s) en bank ter verificatie van de door u verstrekte informatie. Daarnaast hebben Woontank en de Aanbieder het recht om een risicoanalyse uit te (laten) voeren met betrekking tot uw financiële situatie en betalingsgedrag. De uitkomst van deze analyse kan reden zijn om een woning niet aan u toe te wijzen of om aan de toewijzing voorwaarden te verbinden.
 • Indien Woontank of Aanbieder redelijkerwijs vermoeden dat u opzettelijk onjuiste of vervalste informatie heeft verstrekt, dan zijn Woontank en Aanbieder gerechtigd om: (i) u te blokkeren van de Applicatie, (ii) u uit te schrijven al geïnteresseerde in het woningproject en (iii) aangifte te doen van bijvoorbeeld het plegen van valsheid in geschrifte.

Artikel 3.          Verdeling van verantwoordelijkheid

 • Woontank vervult slechts een faciliterende rol bij (het beheer van) inschrijvingen en is géén partij bij eventuele huur- of koopovereenkomsten die u (al dan niet met gebruikmaking van de Applicatie of met tussenkomst van Woontank) met de Aanbieder sluit.
 • Woontank is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) website van de Aanbieder, de door de Aanbieder gebezigde reclame-uitingen, de kwaliteit en deugdelijkheid van de aangeboden woonruimte en de levering van de gehuurde of gekochte woonruimte.
 • Op uw huurovereenkomst met de Aanbieder kunnen aanvullende voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn. Deze voorwaarden zullen in dat geval door de Aanbieder ter hand worden gesteld.

Artikel 4.          Gebruiksregels

 • Het is verboden om de Applicatie te gebruiken op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Applicatie te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor Woontank of derden.
 • Indien Woontank constateert dat u deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Woontank u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een passende en tijdige oplossing van uw kant, mag Woontank ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan worden ingegrepen zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Woontank is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is Woontank gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van de klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is.
 • De Applicatie werkt mogelijk niet of niet naar behoren indien u gebruik maakt van verouderde apparatuur of software (zoals een verouderde webbrowser of plug-ins). U dient moderne apparatuur en up-to-date software te gebruiken.
 • U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Woontank te volgen die betrekking hebben op uw gebruik van Woontank.

Artikel 5.          Beschikbaarheid en onderhoud

 • Woontank streeft ernaar om de Applicatie zo veel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.
 • Woontank onderhoudt de Applicatie actief. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Applicatie relatief beperkt is. Spoedonderhoud kan zonder aankondiging en op ieder moment worden uitgevoerd.
 • Indien naar het oordeel van Woontank hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of het netwerk van Woontank of derden, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van de Applicatie, het lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van malware of andere schadelijke software, is Woontank gerechtigd om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de Applicatie.

Artikel 6.          Ondersteuning

 • Indien u vragen heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van de Applicatie, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Woontank.
 • De helpdesk van Woontank is bereikbaar via info@woontank.nl of eventuele andere door Woontank aangewezen communicatiekanalen. Woontank streeft ernaar om uw vraag of probleem zo spoedig mogelijk te beantwoorden of op te lossen.

Artikel 7.          Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij Woontank of diens licentiegevers. Hetzelfde geldt voor intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen die via de Applicatie beschikbaar zijn. Deze mogen door u op geen enkele wijze worden gebruikt, behalve als dat blijkt uit deze gebruiksvoorwaarden of in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zolang u een account voor de Applicatie hebt.
 • U hebt geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Applicatie en het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins.
 • Woontank kan technische maatregelen nemen om de Applicatie te beschermen. Indien dergelijke maatregelen zijn genomen, is het niet toegestaan om deze te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 8.          Privacy en gegevensbescherming

 • Indien u gebruik maakt van de Applicatie, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel ‘persoonsgegevens’) van u verwerkt. Raadpleeg de eerder genoemde privacyverklaring van Woontank voor meer informatie, en eventueel de privacyverklaring van de eigenaar van het betreffende project.
 • Woontank zal enkel kennisnemen van uw persoonsgegevens die worden opgeslagen via de Applicatie indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Woontank daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In dat geval zal Woontank zich inspannen om de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 9.          Klantdata

 • Alle informatie en gegevens die u opslaat via de Applicatie of op een andere wijze aan Woontank of Aanbieder verstrekt, is en blijft uw eigendom (of dat van uw licentiegevers). Woontank en Aanbieder krijgen een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie en gegevens te verwerken en gebruiken voor zover dat nodig is voor de door u gevraagde diensten, waaronder het beoordelen of u al dan niet in aanmerking komt voor een (huur)woning.
 • Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 1 eindigt nadat uw account voor de Applicatie is beëindigd. Woontank zal dan uw informatie en gegevens verwijderen.

Artikel 10.       Aansprakelijkheid

 • Voor het gebruik van de Applicatie bent u geen kosten aan Woontank verschuldigd. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Woontank dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt op welke grond dan ook.
 • In het geval van overmacht is Woontank niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij stroomstoringen, storingen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen zoals (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 3 maanden na ontdekking schriftelijk bij Woontank meldt.
 • U vrijwaart Woontank en stelt Woontank schadeloos voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van deze gebruiksvoorwaarden door u.

Artikel 11.       Wijziging van de voorwaarden

 • Woontank mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen of aanvullen. De meest recente versie vindt u op deze website.
 • Indien u een voorgestelde wijziging niet wenst te accepteren, kunt u uw inschrijving annuleren en uw account beëindigen. Gebruik van de Applicatie geldt als acceptatie.

Artikel 12.       Overige bepalingen

 • Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen u en Woontank worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Woontank gevestigd is.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, wordt de versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Woontank geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is Woontank gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij die de Applicatie of de bedrijfsactiviteiten van Woontank overneemt.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Woontank zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zo veel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

 

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Woontank gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat tijdens uw bezoek op Woontank.nl geen cookies ontvangt.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Klantinteractiecookies, om onze chatfunctie beschikbaar te maken;
 • Het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies).

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

ANALYTISCHE COOKIES

Deze site gebruikt Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

ADVERTENTIE COOKIES

Deze site maakt gebruik van de advertentie cookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels de cookies wordt aan u als websitebezoeker een uniek cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt, en zodat wij en derde partijen u advertenties kunnen tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd (aan de hand van uw click- en surfgedrag). Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming. Wij maken gebruik van de volgende advertentiecookies, zie ook de privacyverklaringen van de betreffende partijen:

 • AppNexus
 • BidSwitch
 • BlueKai
 • Improve Digital
 • Krux Digital
 • OpenX
 • Platform 161
 • Rubicon
 • Rhythmone Beacon
 • Semasio
 • ADTECH

BidSwitch, BlueKai, Krux Digital, OpenX, en Rubicon zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browserhulppagina voor exacte instructies). Wanneer u alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website en maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy & cookie policy is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.